TN-SCience Laos Co., Ltd

ບໍລິການຕົບແຕ່ງຫ້ອງປະຕິບັດການ

ບໍລິການຕົບແຕ່ງຫ້ອງປະຕິບັດການ

ດຳເນີນທຸລະກິດນຳເຂົ້າເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ. ໃນວິທະຍາສາດ ເຄື່ອງມືວັດແທກແລະອຸປະກອນທີ່ບໍລິສັດ ການບໍລິການດັ່ງກ່າວສາມາດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານຕ່າງໆ.ໃນຫຼາຍວິທີ, ເຊັ່ນ: ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ ຂະບວນການຜະລິດບໍາລຸງຮັກສາການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະການຮັບປະກັນ ສຸຂະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອາຊີບ