TN-SCience Laos Co., Ltd

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ທີຢູ່:

     ບ້ານດົງປ່າລານທົ່ງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ອີເມວ:

khampanya.tns@gmail.com

ເບີໂທ:

+856 (21) 263962
+856 (20) 5555 7623

ເຟດບຸດ:

TN-SCience Laos Co., Ltd

ຂໍໃບສະເໜີລາຄາ/ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ