ຕຸ້ມນ້ຳໜັກສະແຕນເລດ

100.000

ຕຸ້ມນ້ຳໜັກສະແຕນເລດ ພິກັດ 600g,

Class F1, 16Pcs/set

ພ້ອມໃບສອບທຽບ ISO/IEC17025

Category: