Micropipette

100.000

ເຄື່ອງໃຫຍ່ຫຼືນ້ອຍທາງເຮົາກໍມີຈຳໜ່າຍເຊັ່ນດຽວກັນ ຮອບນີ້ແມ່ນມີ

Micropipette ຍີ່ຫໍ້ CAPP Bravo ເຄື່ອງດູສານເຄມີແບບອັດຕະໂນມັດ

Thermometer alcohol red, 100C/SATO ຫຼອດວັດອຸນຫະພູມ

Nipro Disposable Syringe 50 ອັນ/ກ່ອງ ກະບອກສີດຢາ

Category: