ETP306 / JEDTO

100.000

ETP306 / JEDTO ເຄື່ອງວັດດີນ ກົດດ່າງ ແລະ ແສງ

– 3 ຟັງຊັ້ນໃນເຄື່ອງວັດຂະໜາດກະທັດຫັດເຄື່ອງດຽວ ວັດຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ປະລິມານ pH ຂອງດີນ ແລະ ແສງ

– ຖຶກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດ

-​ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແບັດເຕີລີ້

– ຕົວບົ່ງຊີ້ມາດຕາສ່ວນທີ່ເບີ່ງງ່າຍ

– ໃຊ້ງ່າຍ ສະດວກສະບາຍ

Category: