ເຈ້ຍວັດຄ່າ pH

100.000

ເຈ້ຍວັດຄ່າ pH ຍີ່ຫໍ້ Merck ແບນຄຸນນະພາບ ຈາກປະເທດ

– ສາມາດວັດຫາຄ່າໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 0 – 14

– ມີແຖບສີມາດຕະຖານເພື່ອປຽບທຽບຄ່າ pH ສາມາດເຫັນຜົນໄດ້ຊັດເຈນ

Category: