TN-SCience Laos Co., Ltd

 

HOTLINE

020 77 598 484

FACEBOOK

Tnslaos-cot.h

E-MAIL

Khampanya.tns@gmail.com

Web

http://TN-Science.com/

ທີ່ຢູ່

ເລກທີ 122, ໜ່ວຍ 5, ບ້ານ ດົງປາລານທົ່ງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
021 263962
8:00 – 17:00 ຈັນ – ສຸກ
020 5555 7623

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

    ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

    ອີເມວ

    ເບີໂທລະສັບ

    ຄຳຄິດເຫັນ